VNITDAY2019 (2).JPG
VUSevent.JPG

Tọa Đàm Thương Mại Việt Mỹ

Hà Nội, Ngày 23/05/2019

Giao Lưu, Kết Nối Doanh Nghiệp Việt Mỹ tại Silicon Valley

Ngày  15/05/2019

IMG_2788.JPG

Giới thiệu Hệ Sinh Thái Internet Việt Nam tại Santa Clara, CA, 29/04/2018

Chương Trình Thực Tập Nông Nghiệp/Chăn Nuôi tại Mỹ